Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana - Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych

Symbol wydziału: GKFZ
Nazwa: Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych
Telefon: Telefon: 4759747, 4759748, 4759741, Faks: Fax: 4759760
E-Mail: urzad@mszana.ug.gov.pl
Miejsce urzędowania: pokój nr 24
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00


Personel wydziału
Dorota Rajszys Kierownik Referatu GKFZ, Kierownik referatu GK Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Cofalik Inspektor GKFZ, Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Patrycja Gadomska Inspektor GKFZ Więcej ... [Więcej ...]
Tomasz Gierczyk Inspektor GKFZ, inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Natalia Nowak Inspektor GKFZ Więcej ... [Więcej ...]
Urszula Rduch-Kołeczko Inspektor GKFZ Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
022 Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
056 Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
062 Pogramy
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
0751 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
262 Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi)
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
6062 Doradztwo i oświata rolnicza
6124 Rekultywacja gruntów rolnych
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6142 Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
6151 Plany łowieckie
6182 Nakazy wykonania określonych czynności i zabiegów w zakresie ochron roślin
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6331 Naruszenie stanu wody na gruncie
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6343 Spółki wodne
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7045 Utrzymanie miejsc grzebalnych
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7222 Pomiary ruchu drogowego
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij