Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana - Referat Planowania i Inwestycji

Symbol wydziału: PI
Nazwa: Referat Planowania i Inwestycji
Telefon: Telefon: 32 47597 46 Faks: Fax: 32 47597 60
E-Mail: pi@mszana.ug.gov.pl
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Miejsce urzędowania: pokój nr 28
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00


Personel wydziału
Aleksandra Tkocz Kierownik Referatu PI Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Banko Inspektor PI Więcej ... [Więcej ...]
Przemysław Gąsior Inspektor PI Więcej ... [Więcej ...]
Marek Małek Inspektor PI Więcej ... [Więcej ...]
Damian Parma Inspektor PI Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0631 Planowanie na poziomie każdego urzędu lub jednostki organizacyjnej
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
070 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące legislacji i obsługi prawnej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
2403 Dokształcanie pracowników
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
270 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu zamówień publicznych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3041 Finansowanie inwestycji
3042 Finansowanie remontów
410 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków
411 Programy opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie
4120 Zabytki nieruchome
4123 Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków
4125 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
6124 Rekultywacja gruntów rolnych
6125 Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6520 Ewidencja złóż kopalin
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6524 Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6560 Analizy i informacje dotyczące występowania szkód górniczych
6561 Programy, plany, sprawozdania w zakresie usuwania szkód górniczych
6562 Koordynacja zamierzeń i współpraca z innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i likwidacji szkód
6563 Orzekanie w sprawie szkód górniczych
6564 Ewidencja budynków mieszkalnych zakwalifikowanych do rozbiórki na skutek szkód górniczych
6565 Przeglądy okresowe budynków przeznaczonych do rozbiórki na skutek szkód
6570 Nadzór i kontrola nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznej
6572 Zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych
6580 Informacja geologiczna
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6723 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6726 Okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6731 Wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu zagospodarowania
6732 Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6810 Ewidencja nieruchomości
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6846 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6870 Organizacja zarządzania gruntami
6871 Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
6872 Opiniowanie sposobu zarządzania gruntami
7002 Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7114 Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali
7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij