Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana - Referat Administracji, Edukacji i informacji

Symbol wydziału: AEI
Nazwa: Referat Administracji, Edukacji i informacji
Telefon: (032) 475 97 53, (032) 475 97 56 Faks: (032) 475 97 60
E-Mail: kei@mszana.ug.gov.pl
Miejsce urzędowania: Pokój NR 23
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00


Personel wydziału
Katarzyna Bylicka Kierownik Referatu AEI
Anna Gąsior Gminne centrum informacji
Iza Gąsior Gminne centrum informacji; Inspektor AEI
Katarzyna Kin Inspektor AEI
Aleksandra Krzyształa Gminne centrum informacji; Inspektor AEI
Jolanta Krzyształa Inspektor AEI
Mirosława Książek-Rduch Inspektor AEI
Beata Maciończyk Inspektor AEI
Eugenia Owczarczyk Inspektor AEI
Magdalena Sawina Inspektor AEI, Referent
Renata Studzińska Inspektor AEI
Jacek Wnuk Inspektor AEI

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0000 Organizacja pracy rady gminy
0001 Planowanie i sprawozdawczość z prac rady gminy
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0004 Przewodniczący rady gminy
0005 Wnioski i postulaty mieszkańców i innych podmiotów do rady gminy oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
0006 Projekty uchwał rady gminy
0007 Uchwały rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0020 Organizacja pracy organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0021 Posiedzenia (zebrania) organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0030 Wybory do młodzieżowej rady gminy
0031 Prace młodzieżowej rady gminy
0032 Wybory do innych rad utworzonych przez radę gminy
0033 Prace innych rad utworzonych przez radę gminy
0040 Wygaśnięcie mandatu radnego
0042 Sprawy osobowe radnych gminy
0043 Oświadczenia majątkowe radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0044 Inne oświadczenia radnych gminy lub o członkach ich rodzin
0045 Podnoszenie kompetencji radnych gminy
0054 Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0120 Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od gminy
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
051 Honorowe obywatelstwo gminy
0541 Własne akcje promocyjne i reklamowe gminy
0543 Materiały promocyjne gminy i jej jednostek
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
131 Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2163 Postępowanie dyscyplinarne
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2424 Emerytury i renty
2430 Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2601 Zaopatrzenie materiałowe
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
300 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu planowania i realizacji budżetu
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3153 Dotacje
3154 Subwencje
3236 Deklaracje na PFRON
3251 Inne sprawy nadzoru finansowego
400 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury
420 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu kultury fizycznej
423 Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
425 Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
426 Wspieranie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną
440 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4452 Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4454 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4463 Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4472 Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
502 Obsługa organizacyjna wyborów
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
5320 Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5343 Sprawy meldunkowe
5344 Obsługa dowodów osobistych
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5356 Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7331 Poświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z innych urzędów
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
743 Edukacja konsumencka
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8013 Analizy i oceny efektów realizowanych programów zdrowotnych
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8120 Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij